§1 Słownik pojęć

Eurofelgi.pl, Serwis – to internetowa platforma sprzedaży felg i opon, za pomocą której Użytkownicy mogą składać zamówienia.

Administrator, Sprzedawca – to Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działającą pod adresem ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, posiadającą NIP: 953-24-57-650, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000275601 – właściciel platformy Eurofelgi.pl.

Użytkownik, Kupujący – to osoba (Klient), która posiada aktywne konto na platformie internetowej Eurofelgi.pl, po dokonaniu rejestracji na Platformie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Użytkownikami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy korzystający z platformy Eurofelgi.pl w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Indywidualny Przedsiębiorca – Użytkownik będący osobą fizyczną, zawierającą za pośrednictwem Eurofelgi.pl umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto – zbiór informacji o Użytkowniku, który dokonał rejestracji w ramach platformy internetowej Eurofelgi.pl, a także o czynnościach dokonywanych przez owego Użytkownika w ramach Eurofelgi.pl.

Regulamin – to niniejsze zapisy dotyczące platformy Eurofelgi.pl i najważniejsze prawa Użytkowników i zasady, których zobowiązani są przestrzegać.

Towar - to rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży na platformie Eurofelgi.pl, w szczególności felgi i opony.

Zamówienie – to oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem platformy Eurofelgi.pl, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów oraz wszystkie istotne informacje niezbędne do zawarcia umowy.

Kalendarz Rezerwacji Terminów – to zakładka na platformie Eurofelgi.pl, służąca do rezerwowania przez Użytkownika stanowisk montażu felg i opon na dany termin (dzień i godzina).

Do góry

§2 Rejestracja

1. Warunkiem korzystania z platformy Eurofelgi.pl jest dysponowanie sprzętem teleinformatycznym, umożliwiającym dostęp do sieci internetowej oraz prawidłowa rejestracja Użytkownika.

2. Użytkownik rejestrując się na platformie akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym i nie zgodnym z dobrymi obyczajami, a także naruszających prawa osób trzecich lub interesy Administratora.

3. Rejestracja na platformie Eurofelgi.pl jest całkowicie bezpłatna i umożliwia późniejsze logowanie się na koncie.

4. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Po zatwierdzeniu rejestracji Użytkownik otrzyma e-mailem login i hasło, które nada Administrator. Administrator przed zatwierdzeniem rejestracji może żądać od Użytkownika kopii dokumentów rejestracyjnych (w tym: odpisu z KRS lub CEIDG).

5. Administrator platformy Eurofelgi.pl zastrzega sobie prawo i możliwość do weryfikacji wprowadzonych danych, w granicach zgodnych z przepisami prawa. Przy wypełnieniu formularza nie może dojść do naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności dotyczy to praw do nazw i nazwisk. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający rejestrację.

6. Przekazywanie rejestracji i wszelkich z tym związanych informacji, w szczególności danych dostępu, przydzielonego loginu i hasła innemu Użytkownikowi niż podany podczas rejestracji, jest zabronione. Użytkownik zobowiązany jest na własną odpowiedzialność zapamiętać i chronić te dane przed użyciem ich przez osoby trzecie.

7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe na swoim koncie, po każdej zmianie.

8. Zarejestrowany Użytkownik ma wgląd w historię dokonanych transakcji na platformie Eurofelgi.pl.

Do góry

§3 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną jest Administrator, tj. spółka Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy – której szczegółowe dane wskazano w §1 Regulaminu. Użytkownicy mogą nawiązać kontakt z administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w szczególności za pośrednictwem nr tel. 52 341 88 30 lub poczty elektronicznej info@felgi.pl.

2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

a) Wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c) Promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenie zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenie roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. W granicach wskazanych powyżej - Administratora może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Użytkownikowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Użytkownika – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Administrator będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik może w taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

6. W każdym przypadku ujawnienie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Administratorowi do wykonania umowy sprzedaży lub innej umowy zawartej za pośrednictwem serwisu Eurofelgi.pl.

7. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Administrator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.

8. Użytkownik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Użytkownikowi zwłaszcza w przypadku, gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do góry

§4 Jakość towarów

1. Felgi i opony sprzedawane na platformie Eurofelgi.pl są produktami dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów i posiadającymi pełną gwarancję.

2. Sprzedawane na platformie Eurofelgi.pl Towary są fabrycznie nowe.

3. Opony sprzedawane przez Eurofelgi.pl są oponami pełnowartościowymi. Za opony pełnowartościowe uważa się, zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997P Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport, opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

4. Ze względu na komfort i zadowolenie Użytkowników, Eurofelgi.pl sprzedaje opony nie starsze niż 18 miesięcy od daty produkcji.

5. Informacja wskazana w § 4 ust. 4 Regulaminu nie dotyczy wyraźnie opisanych opon.

Do góry

§5 Zasady składania zamówień

1. Użytkownik może złożyć zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na platformie Eurofelgi.pl w następujący sposób:

- za pośrednictwem interaktywnego formularza na platformie Eurofelgi.pl,

- za pośrednictwem telefonu,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej

2. W celu dokonania samodzielnego zakupu należy zalogować się na koncie Użytkownika, dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować według instrukcji wyświetlanych na platformie Eurofelgi.pl – w tym:

a) określić sposób dostawy i sposób płatności

b) potwierdzić całkowitą kwotę do zapłaty, obejmującą cenę Towarów,

c) potwierdzić zamiar złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty

3. Dokonanie czynności, o których mowa w §5 ust. 2 powyżej, jest równoznaczne ze złożeniem Administratorowi przez Użytkownika Zamówienia, tj. oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez Eurofelgi.pl cenach.

4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Administratora – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, w tym: (I) informacje zawarte w samym Zamówieniu, (II) Regulamin i Politykę Prywatności, (III) wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów na trwałym nośniku (plik.pdf).

5. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika niezgodności w przesłanej przez Administratora informacji, o której mowa powyżej, Administrator prosi o kontakt telefoniczny pod numer telefonu wskazany w §1 lub kontakt za pomocą poczty e-mail - w celu skorygowania niezgodności.

6. Niezwłocznie po zweryfikowaniu Zamówienia, Administrator wysyła do Użytkownika na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji lub z informacją o nie przyjęciu zamówienia do realizacji wraz z podaniem przyczyn. W przypadku potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na ustalonych warunkach.

Do góry

§6 Warunki płatności, koszty dostawy

1. Wszystkie ceny Towarów umieszczonych na platformie Eurofelgi.pl wyrażone są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT, chyba, że wyraźnie podano, iż cena nie zawiera podatku VAT i jest wyrażona w kwocie netto.

2. Użytkownik może dokonać płatności w następujący sposób:

- gotówką podczas odbioru przesyłki od pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

- przedpłatą na konto (przelew elektroniczny),

- przelewem terminowym.

3. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju pokrywa w całości platforma Eurofelgi.pl, a Użytkownik płaci wyłącznie za zakupiony Towar.

Do góry

§7 Realizacja zamówień i dostarczenie towaru

1. Użytkownik obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.

2. W trakcie realizacji Zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomości e-mail, informujące o zmianie statusu Zamówienia.

3. Użytkownik w każdym momencie może sprawdzić status Zamówienia na swoim koncie na platformie Eurofelgi.pl.

4. Platforma Eurofelgi.pl dostarcza Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Przesyłki kurierskie dostarczane są w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę faktury elektronicznej. Faktura ta zostanie udostępniona Kupującemu do pobrania za pośrednictwem odnośnika zawartego w wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub wskazany w Koncie owego Kupującego.

7. W przypadku cofnięcia przez Kupującego zgody, o której mowa w ust. 6, a także w innych uzasadnionych przypadkach (jak np.: wystąpienie trudności technicznych itd.) – Sprzedawca wystawi fakturę w formie papierowej i doręczy ją Kupującemu za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

8. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika uszkodzenia przesyłki, platforma Eurofelgi.pl zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta platformy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmową spisania protokołu szkody przez pracownika firmy kurierskiej, zaleca się spisanie danych osobowych kuriera (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) oraz niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta platformy Eurofelgi.pl.

9. Czas dostawy Zamówienia przez Administratora jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

a) zawarcia umowy sprzedaży Towaru – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności „przy odbiorze” (np. gotówką za pobraniem).

b) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności „z góry” (przedpłata na konto),

c) uzyskania zgody na odroczoną płatność (przelew terminowy)

Do góry

§8 Zwrot towaru

1. Kupujący mający status Indywidualnego Przedsiębiorcy może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Administratora bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Kupującego lub:

a) w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;

b) w przypadku, gdy Kupujący złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Administratorowi przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia.

4. Oświadczenie można przesłać w szczególności:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@felgi.pl w takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odstąpienia na trwałym nośniku.

b) pocztą tradycyjną na adres: Oponeo Podleśna 17 85-145 Bydgoszcz

5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to zwłaszcza w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

6. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy na adres: Oponeo, ul. Podleśna 17 85-145 Bydgoszcz.

lub przekazać go osobie uprawnionej przez Administratora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Administrator zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7. Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Kupującego.

8. Kupujący, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §8 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

9. Wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, zostaną zwrócone przez Administratora w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Płatności, o których mowa w ust. 9 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Użytkownik nieposiadający statusu Indywidualnego Przedsiębiorcy nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Do góry

§9 Reklamacja z tytyułu rękojmi

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Indywidualny Przedsiębiorca, a Towar stanowi używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej jednak niż do roku od dnia wydania Towaru Kupującemu.

3. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@felgi.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Oponeo, ul. Podleśna 17 85-145 Bydgoszcz - Dział Reklamacji i Interwencji.

4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien, w miarę możliwości, podać:

a) dane kontaktowe Kupującego,

b) żądania Kupującego względem Sprzedawcy w związku z reklamacją,

c) nr faktury wystawionej w odniesieniu do Towaru, którego dotyczy reklamacja, lub jej kserokopię

d) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła

e) czego Kupujący żąda w związku ze złożeniem reklamacji

f) podstawę roszczeń Klienta (np. rękojmia, gwarancja)

- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Kupującego będącego Indywidualnym Przedsiębiorcą, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres Oponeo, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz W celu wykonania tego obowiązku Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: info@felgi.pl co spowoduje zlecenie przez Sprzedawcę zwrotnej przesyłki kurierem.

6. Jeżeli Kupujący będący Indywidualnym Przedsiębiorcą zgłosił żądanie tytułem rękojmi, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni - uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Do góry

§10 Gwarancja

1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem. Warunki gwarancyjne zawarte są również na stronach internetowych producentów.

2. Kupujący może skierować roszczenie z tytułu gwarancji jakości do wyznaczonego punktu serwisowego gwaranta lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia u Sprzedawcy, który przekaże zgłoszenie gwarantowi. Zgłoszenie gwarancyjne za pośrednictwem sprzedawcy można wykonać poprzez:

- kontakt z DOK: info@felgi.pl

3. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

Do góry

§11 Usługi dodatkowe

Za pośrednictwem platformy Eurofelgi.pl mogą być organizowane konkursy, promocje, programy lojalnościowe – których szczegółowe warunki mogą określać odrębne regulaminy.

Do góry

§12 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Administrator udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem serwisu Eurofelgi.pl możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2017.1219 t.j..):

a) udostępnianie zawartości Serwisu,

b) rejestrację i utrzymywanie Konta,

c) korzystanie z aplikacji Kalendarz Rezerwacji Terminów.

2. Celem skorzystania z powyższych usług, Użytkownik powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym oraz niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową).

3. Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w §12 ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie przez Użytkownika stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej (co może nastąpić w przypadku §12 ust. 1 lit. a poprzez otwarcie witryny Serwisu, a w przypadku pozostałych usług wskazanych w §12 ust. 1 – poprzez uzupełnienie i zatwierdzenie stosownego formularza rejestracji w obrębie Serwisu). Przedmiotowe umowy ulegają rozwiązaniu po ich całkowitym wykonaniu, a w przypadku usług o charakterze ciągłym – poprzez wypowiedzenie przez jedną ze Stron w każdym czasie. Stosowne oświadczenie może zostać przesłane Administratorowi przez Użytkownika pocztą elektroniczną, na adres info@felgi.pl.

4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania (malware),

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku usunięcia Konta Użytkownika – usunięciu podlega także baza danych, przechowywana w ramach Kalendarza Rezerwacji Terminów

6. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie przetwarzał w Kalendarzu Rezerwacji Terminów danych osobowych – w tym zwłaszcza danych swoich klientów.

7. W przypadku dokonania przez Strony odrębnych ustaleń, odmiennych niż wskazane w ust. 6, Użytkownik zobowiązuje się zawrzeć z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych – według wzoru stosowanego przez Administratora.

8. W przypadku niezadowolenia z działalności Serwisu, Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: info@felgi.pl. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Administratora.

Do góry

§13 Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego.

2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na platformie Eurofelgi.pl, w zakładce „Regulamin”.

3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu (w tym: załączników do Regulaminu) – z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uważa się w szczególności:

a) zmianę funkcjonalności serwisu Eurofelgi.pl,

b) zmianę obowiązujących przepisów prawa,

c) zmianę profilu działalności Administratora

d) zmianę rodzaju lub zakresu świadczeń (towarów lub usług) oferowanych za pośrednictwem serwisu Eurofelgi.pl, bądź też sposobu realizacji owych świadczeń.

5. Kupujący, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu, dokonanych zgodnie z ust. 3, przy dokonaniu pierwszego logowania lub w formie odrębnego oświadczenia Administratora. W razie braku akceptacji zmian, Kupujący może przesłać Administratorowi stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.

6. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

Do góry

§14 Polityka prywatności – pliki cookies

1. Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Użytkowników (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.

2. Administrator platformy Eurofelgi stosuje dwa rodzaje plików cookies:

- sesyjne – znajdują się na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,

- stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies, w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

3. Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili Użytkownik może je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.

4. Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera. Wykonują bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

5. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli Użytkownik zostawi je na naszej platformie. Takie dane Administrator skutecznie chroni i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które Użytkownik zaakceptował (np. przy realizacji zamówienia). Pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania usług przez platformę Eurofelgi.

6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie serwisu Eurofelgi.pl.