§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ

Eurofelgi.pl – to internetowa platforma sprzedaży felg i opon, za pomocą której Użytkownicy mogą składać zamówienia.

Administrator – to Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działającą pod adresem ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, posiadającą NIP: 953-24-57-650, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000275601 – właściciel platformy Eurofelgi.pl.

Użytkownik – to osoba lub przedsiębiorstwo (Klient), które posiada aktywne konto na platformie internetowej Eurofelgi.pl, po dokonaniu rejestracji na Platformie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 pkt 1 kodeksu cywilnego prowadzącego działalność gospodarczą nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 pkt 1 kodeksu cywilnego.

Regulamin – to niniejsze zapisy dotyczące platformy Eurofelgi.pl i najważniejsze prawa Użytkowników i zasady, których zobowiązani są przestrzegać.

Towar - to rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży na platformie Eurofelgi.pl, w szczególności felgi i opony, a także wraz z usługą montażu.

Zamówienie – to oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem platformy Eurofelgi.pl, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów oraz wszystkie istotne informacje niezbędne do zawarcia umowy.

Serwis Partnerski – to podmiot gospodarczy (punkt montażu felg i opon), działający na zasadzie umowy współpracy z Administratorem platformy Eurofelgi.pl.

Kalendarz Rezerwacji Terminów – to zakładka na platformie Eurofelgi.pl, służąca do rezerwowania przez Użytkownika stanowisk montażu felg i opon na dany termin (dzień i godzina).

Księga Standardów Obsługi Klienta – to zbiór zasad obowiązujących Serwis Partnerski, określający zasady obsługi Klienta (Użytkownika).

Do góry

§ 2 REJESTRACJA

1. Warunkiem korzystania z platformy Eurofelgi.pl jest dysponowanie sprzętem teleinformatycznym, umożliwiającym dostęp do sieci internetowej oraz prawidłowa rejestracja Użytkownika.

2. Użytkownik rejestrując się na platformie akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym i nie zgodnym z dobrymi obyczajami, a także naruszających prawa osób trzecich lub interesy Administratora.

3. Rejestracja na platformie Eurofelgi.pl jest całkowicie bezpłatna i umożliwia późniejsze logowanie się na koncie.

4. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie, jeśli mowa o przedsiębiorcy, przesłać kopię dokumentów rejestracyjnych (NIP, REGON, KRS lub CEIDG). Po zatwierdzeniu rejestracji Użytkownik otrzyma e-mailem login i hasło, które nada Administrator.

5. Administrator platformy Eurofelgi.pl zastrzega sobie prawo i możliwość do weryfikacji wprowadzonych danych, w granicach zgodnych z przepisami prawa. Przy wypełnieniu formularza nie może dojść do naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności dotyczy to praw do nazw i nazwisk. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający rejestrację.

6. Przekazywanie rejestracji i wszelkich z tym związanych informacji, w szczególności danych dostępu, przydzielonego loginu i hasła innemu Użytkownikowi niż podany podczas rejestracji, jest zabronione. Użytkownik zobowiązany jest na własną odpowiedzialność zapamiętać i chronić te dane przed użyciem ich przez osoby trzecie.

7. Użytkownik, w momencie dokonania rejestracji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i prawem polskim.

8. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe na swoim koncie, po każdej zmianie.

9. Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia aktywacji konta Użytkownika, bez podania wyraźnej przyczyny.

10. Zarejestrowany Użytkownik ma wgląd w historię dokonanych transakcji na platformie Eurofelgi.pl.

Do góry

§ 3 JAKOŚĆ TOWARÓW

1. Felgi i opony sprzedawane na platformie Eurofelgi.pl są produktami dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów i posiadającymi pełną gwarancję.

2. Sprzedawane na platformie Eurofelgi.pl Towary są fabrycznie nowe.

Do góry

§ 4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Użytkownik może złożyć zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na platformie Eurofelgi.pl w następujący sposób:

- za pośrednictwem interaktywnego formularza na platformie Eurofelgi.pl,

- za pośrednictwem telefonu,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej

2. W celu dokonania samodzielnego zakupu należy zalogować się na koncie Użytkownika, dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować według instrukcji wyświetlanych na platformie Eurofelgi.pl.

3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma automatyczne:

- potwierdzenie dokonania zakupu wraz z warunkami zamówienia na adres e-mail,

- w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia, telefoniczne lub na adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru.

4. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika niezgodności w przesłanej przez platformę Eurofelgi.pl informacji, Administrator prosi o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub na adres e-mail, celem skorygowania danych.

5. Zamówienia składane za pośrednictwem platformy Eurofelgi.pl obowiązują co do zasady na terenie Polski.

6. Wszelkie zmiany do zamówienia możliwe są do momentu wysłania zakupionego Towaru do Użytkownika, po uprzednim kontakcie z Działem Obsługi Klienta platformy Eurofelgi.pl.

Do góry

§ 5 WARUNKI PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY

1. Wszystkie ceny Towarów umieszczonych na platformie Eurofelgi.pl wyrażone są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT, chyba, że wyraźnie podano, iż cena nie zawiera podatku VAT i jest wyrażona w kwocie netto.

2. Użytkownik może dokonać płatności w następujący sposób:

- gotówką podczas odbioru przesyłki od pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

- kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym – za pośrednictwem eCard Spółka Akcyjna, 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 11,

- serwisem rozliczeniowym PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Luxemburgu, L-2449.

3. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju pokrywa w całości platforma Eurofelgi.pl, a Użytkownik płaci wyłącznie za zakupiony Towar.

Do góry

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTARCZENIE TOWARU

1. Użytkownik obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.

2. W trakcie realizacji Zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomości e-mail, informujące o zmianie statusu Zamówienia.

3. Użytkownik w każdym momencie może sprawdzić status Zamówienia na swoim koncie na platformie Eurofelgi.pl.

4. Platforma Eurofelgi.pl dostarcza Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Przesyłki kurierskie dostarczane są w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00.

6. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany Kupującemu do wydruku w linku uwidocznionym w wysyłanej na e-mail wiadomości, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży zostanie przesłany za pośrednictwem poczty; w tym celu prosimy o informację na adres faktury@oponeo.pl.
W przypadku braku adresu e-mail w zamówieniu, dokument sprzedaży zostanie wysyłany pocztą.

7. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika uszkodzenia przesyłki, platforma Eurofelgi.pl zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta platformy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmową spisania protokołu szkody przez pracownika firmy kurierskiej, zaleca się spisanie danych osobowych kuriera (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) oraz niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta platformy Eurofelgi.pl.

Do góry

§ 7 REALIZACJA USŁUGI MONTAŻU FELG I OPON

1. W przypadku, gdy Użytkownik złożył Zamówienie na Towar wraz z usługą montażu, platforma Eurofelgi.pl dostarcza Towar do wybranego przez Użytkownika (w trakcie wypełniania interaktywnego formularza) Serwisu Partnerskiego na terenie Polski.

2. Warunkiem odbioru opon przez Użytkownika jest ich jednoczesny montaż w Serwisie Partnerskim, w wyznaczonym terminie.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zainteresowany montażem zakupionego towaru w wybranym Serwisie Partnerskim, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w punkcie montażowym, jednak nie większej niż 20 zł.

4. Dokument za dokonany zakup felg i/lub opon wystawia Użytkownikowi Administrator platformy Eurofelgi.pl. i udostępnia w formie elektronicznej lub, na życzenie Klienta, wysyła w formie papierowej.

Do góry

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU

1. Użytkownik mający status Konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych na platformie Eurofelgi.pl bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia zamieszczonego na platformie.

2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

- świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

- dostarczania prasy,

- usług w zakresie gier hazardowych.

3. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia odstąpienia od umowy.

5. Cena zapłacona za Towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez platformę Eurofelgi.pl w terminie 14 dni, od dnia odstąpienia od umowy.

6. Użytkownik nie posiadający statusu Konsumenta, nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 pkt 1 Regulaminu. Wobec takich Użytkowników zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Do góry

§ 9 REKLAMACJA Z TYTYUŁU RĘKOJMI

Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Dział Interwencji i Reklamacji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@eurofelgi.pl

Składającemu reklamację zalecamy podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, ma możliwość przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera, na koszt Sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się z Działem Interwencji i Reklamacji info@eurofelgi.pl

4. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie do zgłoszenia uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy sytuacji, w której kupującym jest podmiot inny niż konsument (np. przedsiębiorca). W tym przypadku ustawa nie zawiera terminów, które wiązałyby strony, co powoduje dowolność w kształtowaniu stosunku umownego.

Platforma ODR

Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Do góry

§ 10 GWARANCJA

1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem. Warunki gwarancyjne zawarte są również na stronach internetowych producentów.

2. Kupujący może skierować roszczenie z tytułu gwarancji jakości do wyznaczonego punktu serwisowego gwaranta lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia u Sprzedawcy, który przekaże zgłoszenie gwarantowi. Zgłoszenie gwarancyjne za pośrednictwem sprzedawcy można wykonać poprzez:

- kontakt z DOK: info@eurofelgi.pl

3. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

Do góry

§ 11 USŁUGI DODATKOWE

Za pośrednictwem platformy Eurofelgi.pl mogą być organizowane konkursy, promocje, programy lojalnościowe. Użytkownik będzie na bieżąco informowany o organizowanych dodatkowych usługach, na co wyraża zgodę. Zaakceptowanie udziału przez Użytkownika będzie równoznaczne z zaakceptowaniem odrębnego Regulaminu dla tych usług, który jest dostępny na platformie Eurofelgi.pl w zakładce „Regulamin Programu Lojalnościowego”.

Do góry

§ 12 WSPÓŁPRACA Z SERWISAMI PARTNERSKIMI

1. Współpraca z Serwisem Partnerskim odbywa się na zasadzie podpisania umowy współpracy pomiędzy Administratorem platformy Eurofelgi.pl, a Podmiotem świadczącym usługi montażu.

2. Serwis Partnerski zobowiązany jest do zarejestrowania się na platformie Eurofelgi.pl wg zasad określonych w § 2.

3. Serwis Partnerski, dla właściwego realizowania usług montażu felg i opon, po zalogowaniu się na platformie Eurofelgi.pl, uzyskuje dostęp do Kalendarza Rezerwacji Terminów.

4. Serwis Partnerski zobowiązany jest do realizacji usługi montażu felg i opon dla rezerwacji Eurofelgi.pl w terminie i o godzinie wyświetlonej w zakładce Kalendarz.

5. Każdorazowo Serwis Partnerski zobowiązany jest o wydrukowania Klientowi potwierdzenia odbioru opon. Jeżeli na potwierdzeniu widnieje kwota pobrania za felgi lub opony, Serwis Partnerski zobowiązany jest do pobrania tej kwoty oraz przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy Administratora, tj. Oponeo.pl S.A BNP Paribas: 66 1600 1185 0004 0801 8965 2154.

6. Serwis Partnerski zobowiązany jest do wystawienia rachunku Klientowi platformy Eurofelgi.pl za wykonaną usługę montażu, zgodnie z cennikiem prezentowanym na platformie internetowej, w zakładce Konfiguracja.

7. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiających montaż felg lub opon Klientowi, Serwis Partnerski zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracowników Działu Obsługi Klienta w zakresie współpracy z Serwisami Partnerskimi.

8. Serwis Partnerski zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach w organizacji pracy punktu montażowego (godziny otwarcia, dni wolne itp.), nie później, niż 14 dni przed ich wystąpieniem.

9. Serwis Partnerski zobowiązany jest realizować usługi montażu z godnie z Księgą Standardów Obsługi Klienta.

10. Wszelkiego rodzaju działania Serwisu Partnerskiego na niekorzyść platformy Eurofelgi.pl są zabronione.

Do góry

§ 13 POSTANOWINIE KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Administrator platformy Eurofelgi.pl jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o których poinformuje.

4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na platformie Eurofelgi.pl, w zakładce „Regulamin”.

5. Administrator nie odpowiada za przejściowy brak dostępności platformy Eurofelgi.pl dla Użytkowników, w szczególności z powodu prac konserwacyjnych oraz za dłuższe przerwy w dostępie do platformy, o ile nie zostały spowodowane przez działanie umyślne lub rażące niedbalstwo Administratora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego i kodeksu cywilnego.

7. Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

Do góry

§ 14 POLITYKA PRYWATNOŚCI – PLIKI COOKIES

1. Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Użytkowników (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.

2. Administrator platformy Eurofelgi stosuje dwa rodzaje plików cookies:

- sesyjne – znajdują się na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,

- stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies, w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

3. Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili Użytkownik może je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.

4. Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera. Wykonują bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

5. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli Użytkownik zostawi je na naszej platformie. Takie dane Administrator skutecznie chroni i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które Użytkownik zaakceptował (np. przy realizacji zamówienia). Pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania usług przez platformę Eurofelgi.